Bạn đã biết sử dụng đảo ngữ trong tiếng anh chuẩn xác chưa?

Bạn đã biết sử dụng đảo ngữ trong tiếng anh chuẩn xác chưa?

Trong tiếng anh, khi muốn nhấn mạnh về một sự việc; hay một tính chất nào đó, chúng ta thường dùng đó là Câu đảo ngữ. Vậy đảo ngữ trong tiếng anh là gì? Có những cấu trúc đảo ngữ thường gặp nào? Sử dụng đảo ngữ thế nào là chuẩn xác? Tất cả sẽ được giải đáp ngay trong bài viết dưới đây!

Tìm hiểu thêm: Động từ trong tiếng anh và cách sử dụng kèm bài tập thực hành

Đảo ngữ trong tiếng anh là gì?

Hiện tượng đảo ngữ (Inversion) là hiện tượng đảo ngược vị trí động từ hoặc trợ động từ lên trước chủ ngữ nhằm mục đích nhấn mạnh. Câu  đảo ngữ trong tiếng anh là dạng câu đem động từ (hoặc trợ động từ) ra trước chủ từ hoặc đảo ngữ. Loại câu này thường được dùng để nhấn mạnh về một sự việc hay một chủ thể nhất định được đề cập tới trong câu. 

Ví dụ:

– She never goes out on Sunday. (Cô ấy không bao giờ đi ra ngoài vào chủ nhật) 

=> Câu đảo ngữ: Never does she go out on Sunday (Không bao giờ cô ấy ra ngoài vào chủ nhật). Trong câu này, người nói muốn nhấn mạnh đến việc “không bao giờ” làm của cô ấy

Bạn đã biết đảo ngữ trong tiếng anh là gì chưa?
Bạn đã biết đảo ngữ trong tiếng anh là gì chưa?

Các cấu trúc đảo ngữ thường gặp trong tiếng anh

Đảo ngữ với No và Not

– Cấu trúc đảo ngữ trong tiếng anh với No là: No + N + Auxiliary + S + Verb (inf)

Ví dụ: My grandmother no longer lives in Quang Ngai. (Bà tôi đã lâu lắm rồi không sống ở Quảng Ngãi)

=> No longer does my grandmother live in Quang Ngai. (Quá lâu rồi bà tôi không sống ở Quảng Ngãi)

– Cấu trúc: Not any +  N + Auxiliary + S + Verb (inf)

Ví dụ:  I didn’t mention a word about the incidence that night. (Tôi đã không đề cập đến một từ về tỷ lệ mắc bệnh đêm đó.)

=> Not a word did I mention about the incidence that night. (Không một từ nào tôi đã đề cập về tỷ lệ mắc bệnh đêm đó.)

Đảo ngữ với các trạng từ phủ định

Trong tiếng anh có các trạng từ phủ định như: Never, Rarely, Seldom, Little, Hardly ever,…..Cấu trúc đảo ngữ trong tiếng anh với các trạng từ này là: 

Never/ Rarely/ Seldom /Little/ Hardly ever + Auxiliary + S + V

Ví dụ: Hardly ever does he speak in the public. (Hầu như không bao giờ anh ấy nói trước công chúng.)

Đảo ngữ với câu điều kiện

Chúng ta tìm hiểu đảo ngữ câu điều kiện với cả 3 loại câu điều kiện gồm:

– Câu điều kiện loại 1: If-clause = Should +S + V…

Ví dụ: Should she come late, she will miss the train. (Nếu cô ấy đến muộn, cô ấy sẽ lỡ tàu.)

– Câu điều kiện loại 2: If-clause = Were  S + to-V/ Were + S…

Ví dụ: If I were you, I would work harder = Were I you, I…(Nếu tôi là bạn, tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn)

Cả 3 loại câu điều kiện đều có công thức đảo ngữ trong tiếng anh
Cả 3 loại câu điều kiện đều có công thức đảo ngữ trong tiếng anh

– Câu điều kiện loại 3 có công thức đảo ngữ trong tiếng anh là: If-clause = Had + S + V­­3

Ví dụ: If my parents had encouraged me, I would have passed exam = Had my parents encouraged me, I…(Nếu cha mẹ tôi khuyến khích tôi, tôi đã vượt qua kỳ thi)

Đảo ngữ với Only

Cấu trúc: Only… + S + V, Auxiliary + S + Vinf…

Ví dụ: Only by studying harder, can she pass this exam. (Chỉ bằng cách học chăm chỉ hơn, cô ấy có thể vượt qua bài kiểm tra này)

Only ở vị trí đứng đầu gồm các cụm từ sau:

– Only once: Chỉ một lần

– Only later: Chỉ sau

– Only in this way: Chỉ bằng cách này

– Only in that way: Chỉ theo cách đó

– Only then + Auxiliary + S + V: Chỉ sau đó

– Only after + N/ Ving/ S + V: Chỉ sau

– Only by Ving/ N: Chỉ bằng

– Only when + S + V: Chỉ khi

– Only with + N: Chỉ với

– Only if + S + V: Chỉ khi

– Only in adv of time/ place: Chỉ trước thời gian / địa điểm

Đảo ngữ với cụm từ có No

Cấu trúc đảo ngữ trong tiếng anh với các cụm từ có No là: No + N + Auxiliary + S + Vinf…

Ví dụ: My mother no longer lives in Ha Noi (Mẹ tôi đã lâu lắm rồi không sống ở Hà Nội)

Các cụm từ có No thường gặp như:

– At no time: Không có thời gian

– On no condition: Không có điều kiện

– On no account + Auxiliary + S + N

– Under/ in no circumstances: Dưới / trong mọi trường hợp

– By no means: Không có nghĩa là

– For no reason: Không có lý do

– In no way: Không còn cách nào khác

– No longer: Không còn

Có rất nhiều trường hợp đảo ngữ trong tiếng anh bạn cần ghi nhớ
Có rất nhiều trường hợp đảo ngữ trong tiếng anh bạn cần ghi nhớ

Đảo ngữ đảo ngữ với Not only… but… also…

– Cấu trúc đảo ngữ trong tiếng anh trong trường hợp này là: S + V + not only + N1 + but also + N2 = Not only + V + S + N1 + but also + N2

Ví dụ: He is not only handsome but also humorous. (Anh ấy không chỉ đẹp trai mà còn hài hước)

=> Not only is Huynh handsome but also humorous. (Không chỉ đẹp trai mà anh ấy còn hài hước)

– Cấu trúc: S + V + not only… + but + S + also + V…= Not only + Auxiliary + S + Vinf + but + S + also + V…

Ví dụ: She not only cooks many delicious foods but she also sings well. (Cô ấy không chỉ nấu nhiều món ăn ngon mà còn hát hay)

=> Not only does Gin many delicious foods but he also sings well.

Đảo ngữ với So và Such

– Công thức đảo ngữ trong tiếng anh với So…that:

S + V/tobe + so + adj/adv + that + S + V = So + adj + to be + S + that + S + V = So + adv + Auxiliary + S + Vinf + that + S + V

Ví dụ: The weather is so cold that they can’t go football. (Thời tiết quá lạnh đến nỗi họ không thể đi đá bóng)

=> So cold is the weather that they can’t go football. (Thời tiết quá lạnh đến nỗi họ không thể đi đá bóng)

– Công thức đảo ngữ với Such…that:

S + V/tobe + such … + adj + N(s) + that + S + V = Such + V/tobe + adj + N(s) + that + S + V

Ví dụ: It’s such an difficult option that I can’t choose it. (Nó như một lựa chọn khó đến nỗi tôi không thể chọn)

=>  Such is an difficult option that I can’t choose it. (Như một lựa chọn khó đến nỗi tôi không thể chọn nó)

Đảo ngữ trong tiếng anh là một mảng kiến thức khó
Đảo ngữ trong tiếng anh là một mảng kiến thức khó

Đảo ngữ với Neither/ Nor và So

– Công thức đảo ngữ trong tiếng anh với So:

So + Adj/ Adv + Auxiliary + S + V + that-clause (mệnh đề danh từ)

Ví dụ: So dark is it that I can’t write. (Tối đến nỗi tôi không thể viết)

Hoặc: So + adjective + be + N + clause

Ví dụ: So intelligent is that she can answer all questions in the interview. (Thông minh đến mức cô ấy có thể trả lời tất cả các câu hỏi trong cuộc phỏng vấn.)

– Công thức đảo ngữ với neither/nor

Neither + Auxiliary + S + V (inf)

Ví dụ: Neither did she clean the house nor fold the clothes.(Cô ấy không dọn dẹp nhà cửa cũng không gấp quần áo)

Đảo ngữ sau các trạng từ chỉ phương hướng và vị trí

Trong tiếng anh có các trạng từ chỉ phương hướng và vị trí như: Here; There; First; Second; Last. Đảo ngữ sau các từ này chúng ta áp dụng công thức:  

Here/There/First/Second/Last + V + S

Ví dụ: A car comes here. (Một chiếc xe xuất hiện ở đây) => Here comes a car. (Ở đây xuất hiện một chiếc xe)

Dạng đảo ngữ đặc biệt này không cần dùng trợ động từ giống như các dạng đảo ngữ khác.

Trên đây là toàn bộ công thức đảo ngữ trong tiếng anh thường gặp nhất. Bạn hãy ôn thật kỹ và luyện tập thật nhiều lần để sử dụng câu đảo ngữ thuần thục như người bản ngữ nhé!