Cho 42.4 Gam Hỗn Hợp Gồm Cu Và Fe3O4

     

Cho 42,4 gam lếu hợp bao gồm Cu và Fe3O4 (có tỉ trọng số mol tương ứng là 3 : 1) công dụng với dung dịch HCl dư, sau khoản thời gian các làm phản ứng xảy ra trọn vẹn còn lại m gam hóa học rắn. Giá trị của m là?


*

Cho 42,4 gam láo hợp bao gồm Cu và Fe3O4 (có tỉ lệ thành phần số mol tương xứng là 3 : 1) tính năng với dung dịch HCl dư, sau thời điểm các bội phản ứng xảy ra trọn vẹn còn lại m gam chất rắn. Giá trị của m là:

A.Bạn sẽ xem: mang đến 42.4 gam hỗn hợp có cu cùng fe3o4 19,2

B.

Bạn đang xem: Cho 42.4 gam hỗn hợp gồm cu và fe3o4

9,6.

C. 12,8.

D. 6,4


*

Cho 42,4 gam láo hợp tất cả Cu cùng Fe3O4 (có tỉ lệ số mol tương xứng là 3 : 1) tác dụng với hỗn hợp HCl dư, sau thời điểm các phản nghịch ứng xảy ra trọn vẹn còn lại m gam hóa học rắn. Quý hiếm của m là:

A. 19,2.

B. 9,6.

C. 12,8.

D. 6,4.

Cho 42,4 gam láo lếu hợp gồm Cu cùng Fe3O4 (có tỉ trọng số mol tương ứng là 3 : 1) tính năng với hỗn hợp HCl dư, sau thời điểm các phản nghịch ứng xảy ra trọn vẹn còn lại m gam chất rắn. Quý hiếm của m là

A.

Xem thêm: Top 13 Dàn Ý Bài Văn Kể Về Người Thân Của Em Lớp 6 Ngắn Gọn Hay Nhất

19,2 gam

C. 6,4 gam

D. 12,8 gam

Đáp án : D

Ta bao gồm : nCu : n F e 3 O 4 = 3 : 1

=> nCu = 0,3 mol ; n F e 3 O 4 = 0,1 mol

Fe3O4 + 8HCl -> 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O

Cu + 2FeCl3 -> 2FeCl2 + CuCl2

Cu + 2FeCl3 -> 2FeCl2 + CuCl2

=> m = 12,8g

Cho 42,4 gam láo lếu hợp tất cả Cu cùng F e 3 O 4 (có tỉ lệ số mol tương xứng là 3 : 1) chức năng với hỗn hợp HCl dư, sau khi các bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn còn lại m gam chất rắn. Viết những PTHH xảy ra và Tính giá trị của m.

Cho 42,4 g láo lếu hợp bao gồm Cu và Fe 3 O 4 (có tỉ lệ thành phần số mol tương ứng là 3:1) tác dụng với hỗn hợp HCl dư, sau khoản thời gian các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn còn lại m gam hóa học rắn không tan. Quý giá của m là

A. 6,4

B. 9,6

C. 12,8

D. 19,2

Cho 42,4 g hỗn hợp bao gồm Cu và Fe 3 O 4 (có tỉ lệ thành phần số mol tương xứng là 3:1) chức năng với dung dịch HCl dư, sau thời điểm các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn còn lại m gam chất rắn không tan. Quý hiếm của m là

A. 6,4

B. 9,6

C. 12,8

D. 19,2

Cho 42,4 g hh bao gồm Cu với Fe3O4 (có tỉ lệ số mol tương ứng là 3:1) công dụng với dd HCl dư, sau khi các phản bội ứng xảy ra trọn vẹn còn lại m gam chất rắn. Giá trị của m là:

 

 

 

A. 6,4

B. 9,6 

C. 12,8

D. 19,2

(left{eginmatrixnCu=3x\nFe3O4=xendmatrix ight.)=>64.3x+232x=42,4

=>x=1

->n Cu=0,3, n Fe3O4=0,1 mol

Fe3O4+8HCl->2FeCl3+FeCl2+4H2O

0,1----------------------0,2

Cu+FeCl3->CuCl2+FeCl3

0,1 0,2

=>n Cu du2=0,2 mol

->m =12,8g

->C

Hỗn đúng theo X tất cả Cu, Ag, Fe2O3 bao gồm tỉ lệ số mol tương xứng là 1:2:1. Mang lại 44 gam hỗn hợp X công dụng với hỗn hợp HCl dư, thu được chất rắn Y cùng dung dịch Z. Cho dung dịch Z chức năng với hỗn hợp NaOH dư (không tất cả không khí) cho đến lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam kết tủa. Quý hiếm của m là

A. 27,8.

B. 24,1.

C. 21,4.

D. 28,7.

Hỗn vừa lòng X bao gồm Cu, Ag, Fe2O3 gồm tỉ lệ số mol tương ứng là 1:2:1. Mang lại 44 gam tất cả hổn hợp X chức năng với dung dịch HCl dư thu được hóa học rắn Y với dung dịch Z. Cho dung dịch Z tính năng với dung dịch NaOH dư (không gồm không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Quý giá của m là

A. 27,8 gam

B.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Tiếng Anh Lớp 8 Tập 2, Giải Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 8

24,1 gam

D. 28,7 gam

Đáp án : A

Trong 44g X bao gồm : nCu = 0,1 ; nAg = 0,2 ; nFe2O3 = 0,1 mol

X + HCl -> Z( CuCl2 ; FeCl2) + NaOH dư (không tất cả không khí) -> Fe(OH)2 ; Cu(OH)2