Eloquent Là Gì

     

Laravel 8 cung cấp 2 hình dáng truy vấn phổ biến với database là Eloquent ORM cùng Query Builder. Nếu như như Query Builder thao tác trực tiếp cùng với với database trải qua các tủy vấn thì Eloquent ORM lại sử dụng model để liên can với Database. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu vềEloquent ORM trong Laravel 8cách sử dụng model trong Laravel 8 luôn các bạn nhé.Bạn đang xem: Eloquent là gì

1. Eloquent ORM là gì?

ORM(Object Relational Mapping) đó là tên gọi chỉ vấn đề ánh xạ các record tài liệu trong hệ quản lí trị cơ sở dữ liệu sang dạng đối tượng người tiêu dùng mà mã nguồn đang định dạng vào class.

Bạn đang xem: Eloquent là gì

Bạn đang xem: Eloquent là gì

Eloquent ORM: Là một chiến thuật tương tác cùng với cơ sở tài liệu sử dụng kỹ thuật ORM góp lập trình viên thao tác thuận lợi hơn cùng với DB.

Eloquent model (Model) - là model thao tác trực tiếp với DB, xử lý logic nghiệp vụ với trả về dữ liệu cho controller.

Eloquent ORM vào Laravel 8 áp dụng các model để địa chỉ với cơ sở dữ liệu, thường thì mỗi bảng của database sẽ tiến hành ánh xạ qua ‘Model’, và model này được thực hiện để thúc đẩy với bảng.

2. Cách gọi Model.

Xem thêm: Top Bài Hát Chủ Đề Gia Đình Dành Cho Con Yêu, Những Bài Hát Thiếu Nhi Về Gia Đình

Giả sử chúng ta tạo ra mã sản phẩm Truyencuatui để thống trị dữ liệu của bảng truyencuatui

Bảng truyencuatui gồm những trường như sau


*

Tạo mã sản phẩm truyencuatui

php artisan make:model Truyencuatui Chúng ta khai báo như sau

php artisan make:controller truyencontroller --resourceMuốn gọi mã sản phẩm truyencuatui trong truyencontroller chúng ta phải khai báo namespace của model

use AppModels ruyencuatui;Lúc này code truyencontroller như sau

use AppModels ruyencuatui;use IlluminateHttpRequest;class truyencontroller extends Controller /** * Display a listing of the resource. * * return IlluminateHttpResponse */ public function index() // /** * Show the form for creating a new resource. * * return IlluminateHttpResponse */ public function create() // /** * Store a newly created resource in storage. * * param IlluminateHttpRequest $request * return IlluminateHttpResponse */ public function store(Request $request) // /** * Display the specified resource. * * param int $id * return IlluminateHttpResponse */ public function show($id) // /** * Show the khung for editing the specified resource. * * param int $id * return IlluminateHttpResponse */ public function edit($id) // /** * Update the specified resource in storage. * * param IlluminateHttpRequest $request * param int $id * return IlluminateHttpResponse */ public function update(Request $request, $id) // /** * Remove the specified resource from storage. * * param int $id * return IlluminateHttpResponse */ public function destroy($id) // Nếu không khai báo ( hotline namespace ) từ trên đầu khi điện thoại tư vấn model chúng ta phải gọi cả namespace.

AppModelsTruyencuatui ::somethingCòn nếu như muốn gọi mã sản phẩm trong Route thì các bạn không yêu cầu gọi namespace cơ mà các bạn có thể dùng luôn luôn với cú pháp.

AppTenModel::someThing;VD: mình muốn gọi model Truyencuatui vào route.

AppModelsTruyencuatui ::something

3. Những câu truy nã vấn hay dùng trong Eloquent ORM.

Xem thêm: Máy Có 2 Card Màn Hình - Chạy Song Song 2 Card Đồ Họa

Chú ý: toàn bộ các cú pháp dưới đây mình lấy mã sản phẩm Truyencuatui làm chủng loại nhé

Truyencuatui::all();Để minh họa lấy ví dụ này họ tạo sử dụng controller truyencontroller.php sống trên để đưa dữ liệu truyền mang lại view.

Thêm đoạn code sau vào function index ()

public function index() $truyen = Truyencuatui ::all(); return view('list_truyen',$truyen>); Để hiển thị dữ liệu họ tạo view có tên list_truyen.blade.php trong resourcesviews với văn bản như sau:

các mục Truyện foreach ($list_truyen as $truyen) endforeach
ID Tên Truyện Tác Giả Số Chương
$truyen->id $truyen->tentruyen $truyen->tacgia $truyen->chap
chăm mục: Blogs