Góc Phần Tư Thứ 2

     

Cho các điểm A(-1; 2), B(-2; 1), C(2; -3), D(2; 0), O(0; 0). Gồm bao nhiêu điểm phía trong góc phần tư thứ 2 trong những các điểm trên?

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3


*


Cho các điểm A(-1; 0), B(0; 2), C(2; -3), D(3; 0), O(0; 0). Gồm bao nhiêu điểm nằm trên trục hoành trong các các điểm trên?

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3


Trong các điểm M(1;-3); N(1;2); P(3;-3); Q(-2;-1); H(-1;-3) tất cả bao nhiêu điểm trực thuộc góc phần bốn thứ IV ?

1 2 4 0


Trong những điểm sau: M(0; -1); N(1/3; -1/3); P(1/2; 0); Q(1/2; 1), điểm nào không thuộc thiết bị thị của hàm số y = 2x - 1 ?

A. điểm M B. điểm N C. điểm p D. điểm Q


 

Trên 1 mặt phẳng hãy biểu diễn các điểm M (-3;2);N (4;-1);P (0;-5);Q (-1;4)

- Tìm các điểm phía bên trong góc vuông lắp thêm 3

- tìm kiếm vị trí những điểm có tọa độ x, y thỏa mãn

Điểm E: x (y-3)=0

Điểm F : (x+3)y=0

Điểm H : |x-5|+|2y+6|=0

Điểm G :(x-1)2+(y+5)2=0


1/Cho tam giác ABC tất cả số đo những góc theo lần lượt tỉ lệ nghịch cùng với 1/2; 1/3 ; 2/5. Tính số đo cha góc A, B, C2/Cho hệ trục tọa độ Oxy cho tía điểm: A(2;4), B(-3;0), C(0;-5)a) Biểu diễn những điểm A, B, C lên hệ trục tọa độb) Điểm nào trong bố điểm A, B, C, nằm trên phố thẳng y =2xc) Vẽ vật dụng thị hàm số y =-3x3/Cho 2 đường thẳng a với b tuy vậy song với nhau.Một đường thẳng c giảm a trên C và giảm B trên D.Cho góc C1-D1=30 độ. Tính C2 và D2 ? 4/ cho hàm số y=-2.x a) Vẽ hàm số như đã chob) phần nhiều điểm nào sau đây th...

Bạn đang xem: Góc phần tư thứ 2


1/Cho tam giác ABC bao gồm số đo những góc theo lần lượt tỉ lệ nghịch cùng với 1/2; 1/3 ; 2/5. Tính số đo bố góc A, B, C

2/Cho hệ trục tọa độ Oxy cho ba điểm: A(2;4), B(-3;0), C(0;-5)

a) Biểu diễn những điểm A, B, C lên hệ trục tọa độ

b) Điểm nào trong ba điểm A, B, C, nằm trên phố thẳng y =2x

c) Vẽ đồ gia dụng thị hàm số y =-3x

3/Cho 2 đường thẳng a với b tuy nhiên song với nhau.

Một mặt đường thẳng c cắt a tại C và giảm B trên D.Cho góc C1-D1=30 độ. Tính C2 và D2 ? 

4/ cho hàm số y=-2.x 

a) Vẽ hàm số như đang cho

b) các điểm nào tiếp sau đây thuộc thứ thị hàm số trên: N(4;8) ,P(-8;16)

5/ Một hình chữ nhật tất cả chu vi là 50 m và tỉ số thân 2 cạnh bằng 3/2. Tính diện tích s hình chữ nhật ? 

 

 


Câu 1.

Xem thêm: Cách Gọi Tên Amino Axit - Đồng Phân Amino Axit Và Cách Gọi Tên

 Có từng nào số hữu tỉ dương trong số số sau? 1/2; 1/3; –1; –2; 0; 1; 3/4; 2/5.

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6


Trong những điểm M(3; -3); N(4; 2); P(-3; -3); Q(-2; 1); H(-1; 3) tất cả bao nhiêu điểm ở trong góc phần tư thứ hai?

A. 0

B. 1

C. 4

D. 2


Câu 1: mang lại hàm số y = -0,5x. Hỏi đồ dùng thị của hàm số đó nằm tại góc phần bốn thứ mấy cùng bề mặt phẳng tọa độ?A. Lắp thêm II với thứ IV.B. Lắp thêm I với thứ II.C. Trang bị II cùng thứ III.D. Vật dụng I cùng thứ III.Câu 2: mang lại hàm số y = -3x và những điểm A(1;2); B(2;5); C(3;-9). Đường thẳng như thế nào là đồ dùng thị hàm số trên?A. AB.B. OB.C. OA.D. OC.Câu 3: Cách phát biểu nào dưới đây diễn đạt đúng tính chất góc ngoài của tam giác.A. Mỗi góc ngoài của tam giác bằng tổng hai góc trong ko kề với nó.B. Mỗ...

Xem thêm: Tìm Suất Điện Động Cực Đại Của Máy Phát Điện, Từ Thông Và Suất Điện Động


Câu 1: mang đến hàm số y = -0,5x. Hỏi thiết bị thị của hàm số đó nằm tại góc phần tứ thứ mấy trên mặt phẳng tọa độ?A. Vật dụng II cùng thứ IV.B. Trang bị I và thứ II.C. Thứ II cùng thứ III.D. Sản phẩm công nghệ I với thứ III.Câu 2: đến hàm số y = -3x và những điểm A(1;2); B(2;5); C(3;-9). Đường thẳng như thế nào là vật dụng thị hàm số trên?A. AB.B. OB.C. OA.D. OC.Câu 3: Cách phát biểu nào dưới đây diễn đạt đúng tính chất góc ngoài của tam giác.A. Mỗi góc ngoài của tam giác bằng tổng nhì góc trong không kề với nó.B. Mỗi góc ngoài của tam giác bằng tổng ba góc trong.C. Mỗi góc ngoài của tam giác bằng tổng một góc vào và một góc kề với nó.D. Mỗi góc ngoài của tam giác bằng tổng nhị góc trong.Câu 4: cho tam giác MHK vuông trên H. Ta có:A. .B. .C. .D. .Câu 5: Điểm thuộc thứ thị hàm số bao gồm tọa độ là:A. (2;1).B. (-2;-1).C. .D. .Câu 6: nhị đại lượng x, y trong cách làm nào dưới đây tỉ lệ nghịch với nhau?A. .B. Y = 5x.C. Y= 5 + x.D. X = 5y.Câu 7: đến , biết ; số đo của góc C bằng:A. .B. .C. .D. .Câu 8: cực hiếm của biểu thức là:A. A=4.B. A=1.C. A=2.D. A=0.Câu 9: hai đại lượng x cùng y trong công thức nào sau đây tỉ lệ thuận với nhau?A. X + y = 3.B. Y = -3x.C. X - y =-3.D. X.y = -3.Câu 10: mang đến , trong các khẳng định dưới đây khẳng định như thế nào sai?A. BC = MP.B. BC = NP.C. .D. .Câu 11: Viết biểu thức bên dưới dạng một lũy quá được công dụng là :A. (2,5)9.B. 23C. 203D. 53.Câu 12: mang lại x với y là hai đại lượng tỉ lệ thành phần thuận, lúc x= 6 thì y=4, hệ số tỉ lệ của y đối với x là:A. .B. .C. 24. D. .Câu 13: Số làm sao sau đấy là số vô tỉ?A. .B. .C. .D. .Câu 14: mang lại hàm số y=f(x)=ax - 3. Kiếm tìm a biết f(3) = 9.A. A = 4.B. A = 3.C. A = 1.D. A = 2.