HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIẾNG ANH LÀ GÌ

     

Thuật ngữ giờ đồng hồ anh chuyên ngành kế toán tài chính thông dụng - Để công việc của bạn được dễ dãi và dễ ợt hơn, bạn không thể không có kiến thức về giờ đồng hồ Anh chuyên ngành. Đối cùng với ngành kế toán cũng vậy. Sau đây, cửa hàng chúng tôi sẽ tổng hợp list từ vựng giờ anh chăm ngành kế toán - truy thuế kiểm toán mà các bạn hay gặp gỡ trong nghành nghề dịch vụ này, hy vọng chúng sẽ giúp các bạn dễ dàng thao tác trong môi trường kế toán- kiểm toán bằng giờ Anh tiện lợi hơn.

Bạn đang xem: Hạch toán kế toán tiếng anh là gì

*

** Dưới đây là những trường đoản cú vựng tiếng Anh chăm ngành kế toán thông dụng duy nhất hiện nay, cùng cửa hàng chúng tôi tìm hiểu qua nhé!

1. Accounting entry: bút toán

2. Accrued expenses: giá thành phải trả

3. Accumulated: lũy kế

4. Advanced payments lớn suppliers : Trả trước người bán

5. Advances to lớn employees: nhất thời ứng

6. Assets: Tài sản

7. Balance sheet: Bảng phẳng phiu kế toán

8. Bookkeeper: bạn lập báo cáo

9. Capital construction: xây dừng cơ bản

10. Cash: chi phí mặt

11. Cash at bank: Tiền nhờ cất hộ ngân hàng

12. Cash in hand : Tiền phương diện tại quỹ

13. Cash in transit: Tiền đang chuyển

14. Check and take over: nghiệm thu

15. Construction in progress: ngân sách xây dựng cơ bản dở dang

16. Cost of goods sold: giá chỉ vốn chào bán hàng

17. Current assets: tài sản lưu đụng và chi tiêu ngắn hạn

18. Current portion of long-term liabilities: Nợ nhiều năm hạn mang lại hạn trả

19. Deferred expenses: giá cả chờ kết chuyển

20. Deferred revenue: người mua trả tiền trước

21. Depreciation of fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

22. Depreciation of intangible fixed assets: Hoa mòn luỹ kế tài sản cố định vô hình

23. Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản thắt chặt và cố định thuê tài chính

24. Equity and funds: Vốn với quỹ

25. Exchange rate differences: Chênh lệch tỷ giá

26. Expense mandate: ủy nhiệm chi

27. Expenses for financial activities: chi tiêu hoạt cồn tài chính

28. Extraordinary expenses: chi phí bất thường

29. Extraordinary income: thu nhập bất thường

30. Extraordinary profit: roi bất thường

31. Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng

32. Financial ratios: Chỉ số tài chính

33. Financials : Tài chính

34. Finished goods: kết quả tồn kho

35. Fixed asset costs: Nguyên giá bán tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

36. Fixed assets: gia tài cố định

37. General và administrative expenses: bỏ ra phí quản lý doanh nghiệp

38. Goods in transit for sale: Hàng gửi đi bán

39. Gross profit: roi tổng

40. Gross revenue: lợi nhuận tổng

41. Income from financial activities: Thu nhập vận động tài chính

42. Instruments and tools: Công cụ, phương pháp trong kho

43. Intangible fixed asset costs: Nguyên giá bán tài sản thắt chặt và cố định vô hình

44. Intangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt vô hình

45. Intra-company payables: phải trả các đơn vị nội bộ

46. Inventory : sản phẩm tồn kho

47. Investment và development fund: Quỹ đầu tư chi tiêu phát triển

48. Itemize: Mở tè khoản

49. Leased fixed asset costs: Nguyên giá tài sản cố định và thắt chặt thuê tài chính

50. Leased fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định thuê tài chính

51. Liabilities: Nợ bắt buộc trả

52. Long-term borrowings: Vay lâu năm hạn

53. Long-term financial assets: các khoản đầu tư chi tiêu tài bao gồm dài hạn

54. Long-term liabilities: Nợ dài hạn

55. Long-term mortgages, collateral, deposits: các khoản vắt chấp, ký cược, ký kết quỹ lâu năm hạn

56. Long-term security investments: Đầu tư thị trường chứng khoán dài hạn

57. Merchandise inventory: mặt hàng hoá tồn kho

Bạn vẫn xem: Thuật ngữ giờ anh chuyên ngành kế toán thông dụng

58. Net profit: roi thuần

59. Net revenue: lệch giá thuần

60. Non-business expenditure source: Nguồn kinh phí sự nghiệp

61. Non-business expenditures: bỏ ra sự nghiệp

62. Non-current assets: Tài sản thắt chặt và cố định và đầu tư chi tiêu dài hạn

63. Operating profit: lợi nhuận từ chuyển động SXKD

64. Other current assets: tài sản lưu rượu cồn khác

65. Other funds: Nguồn ghê phí, quỹ khác

66. Other long-term liabilities: Nợ lâu dài khác

67. Other payables: Nợ khác

68. Other receivables: các khoản nên thu khác

69. Other short-term investments: Đầu tư thời gian ngắn khác

70. Owners" equity: nguồn vốn chủ sở hữu

71. Payables khổng lồ employees: bắt buộc trả công nhân viên

72. Prepaid expenses: chi tiêu trả trước

73. Profit before taxes: lợi tức đầu tư trước thuế

74. Profit from financial activities: lợi nhuận từ hoạt động tài chính

75. Provision for devaluation of stocks: Dự phòng giảm ngay hàng tồn kho

76. Purchased goods in transit: Hàng thiết lập đang đi bên trên đường

77. Raw materials: Nguyên liệu, vật tư tồn kho

78. Receivables: những khoản buộc phải thu

79. Receivables from customers: yêu cầu thu của khách hàng

80. Reconciliation: : đối chiếu

81. Reserve fund: Quỹ dự trữ

82. Retained earnings: Lợi nhuận chưa phân phối

83. Revenue deductions: những khoản giảm trừ

84. Sales expenses: giá thành bán hàng

85. Sales rebates: áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá bán hàng

86. Sales returns: Hàng bán bị trả lại

87. Short-term borrowings: vay ngắn hạn

88. Short-term investments: những khoản chi tiêu tài chính ngắn hạn

89. Short-term liabilities: Nợ ngắn hạn

90. Short-term mortgages, collateral, deposits---- những khoản nạm chấp, ký kết cược, ký kết quỹ ngắn hạn

91. Short-term security investments: Đầu tư kinh doanh chứng khoán ngắn hạn

92. Stockholders" equity: nguồn ngân sách kinh doanh

93. Surplus of assets awaiting resolution: gia sản thừa chờ xử lý

94. Tangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

95. Taxes & other payables to lớn the State budget---- Thuế và những khoản phải nộp đơn vị nước

96. Total assets: tổng cộng tài sản

97. Total liabilities và owners" equity: tổng cộng nguồn vốn

98. Trade creditors: nên trả cho những người bán

99. Treasury stock: cổ phiếu quỹ

100. Welfare & reward fund: Quỹ khen thưởng và phúc lợi

** Một số trường đoản cú vựng siêng ngành khi kế toán làm việc với ngân hàng:

1. Trương mục holder: chủ tài khoản

2. Accounts payable: tài khoản nợ phải trả

3. Accounts receivable: tài khoản phải thu

4. Accrual basi: phương thức kế toán dựa vào dự thu – dự chi

5. Amortization: khấu hao

6. Arbitrage: kiếm lãi chênh lệch

7. Ngân hàng card: thẻ ngân hàng

8. Bond: trái phiếu

9. Boom: sự tăng vọt (giá cả)

10. Capital: vốn

11. Cardholder: công ty thẻ

12. Cash basis: phương pháp kế toán dự trên thực thu – thực chi

13. Certificate of deposit: chứng chỉ tiền gửi

14. Clear: giao dịch thanh toán bù trừ

15. Cost of capital: ngân sách vốn

16. Crossed cheque: Séc giao dịch thanh toán bằng chuyển khoảng

17. Debit balance: số dư nợ

18. Debit: ghi nợ

19. Debt: khoản nợ

20. Deficit: thâm nám hụt

21. Deposit money: chi phí gửi

22. Depreciation: sự giảm giá

23. Dividend: lãi cổ phần

24. Draw: rút

25. Letter of authority: thư ủy nhiệm

26. Non-card instrument: phương tiện giao dịch không cần sử dụng tiền mặt

27. Statement: sao kê (tài khoản)

28. Treasury bill: kỳ phiếu kho bạc

29. Treasury stock: cp ngân quỹ

** Một số tự vựng liên quan đến kế toán tài chính quản trị: 1. Accounting: Kế Toán

2. General and administrative expenses: bỏ ra phí quản lý doanh nghiệp

3. Corporate income tax : Thuế thu nhập doanh nghiệp

4. Expenses for financial activities: chi phí hoạt cồn tài chính

5. Financial ratios : Chỉ số tài chính

6. Long-term borrowings: Vay nhiều năm hạn

7. Auditing: Kiểm toán

8. Tangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

9. Certified public accountant (cpa): kế toán viên công triệu chứng (cpa)

10. Issued capital: Vốn vạc hành

11. Working capital: Vốn lưu giữ động

12. Carrying cost: giá thành bảo tồn hàng lưu lại kho

13. Cash discounts: khuyến mãi tiền mặt

14. Historical cost principle : cơ chế giá gốc

** Các cách làm trong giờ anh giao tiếp chuyên ngành kế toán:

Cost of goods sold/ cost of sales ( giá vốn hàng buôn bán ) = Opening Inventory + Purchase – Closing Inventory ( áp dụng đối với doanh nghiệp thương mại dịch vụ là chủ yếu)

Mark-up profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Cost of goods sold

Income tax expense = Income tax rate x PBIT

Profit after tax = PBIT – Income tax expense

Gross profit = Sales – cost of goods sold

Margin profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Sales

Purchase = Closing Trade Payable – Opening Trade Receivable + Received Discount + Cash paid to supplier + Contra between trade receivable & trade payable = số dư nợ phải trả cuối kỳ – số dư nợ buộc phải trả thời điểm đầu kỳ + các khoản chiết khấu nhận thấy + những khoản chi phí nợ trả mang lại nhà cung cấp + bù trừ thân nợ bắt buộc thu với nợ cần trả.

Carrying amount = Cost – accumulated depreciation = giá bán trị còn sót lại = tổng – khấu hao lũy kế

Annual depreciation = Cost of assets – residual value (giá trị thanh lý thu hồi) / The amount of years of use life(Giá trị năm sử dụng).

Xem thêm: ' Protection Là Gì ?, Từ Điển Tiếng Anh Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Cost of manufactured = Opening Work in progress + Sum of production cost – Closing Work in progress

** Các cam kết hiệu viết tắt trong tiếng anh tiếp xúc chuyên ngành kế toán:

GAAP: Generally Accepted Accounting Principles

IAS: International Accounting Standards

IFRS: International Financial Reporting Standards

IASC: International Accounting Standards Committee

EBIT: earning before interest and tax

EBITDA: earnings before interest, tax, depreciation và amortization

COGS: cost of goods sold

FIFO (First In First Out): phương thức nhập trước xuất trước

LIFO (Last In First Out): cách thức nhập sau xuất trước từ

Bài viết: Thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kế toán tài chính thông dụng

Trên đấy là những từ vựng chăm ngành kế toán được thực hiện nhiều độc nhất ở mỗi doanh nghiệp.

Xem thêm: Ăn Bánh Mì Có Giảm Cân Không ? LoạI Bã¡Nh M㬠Nã O ĂN GiảM Cã¢N

Để hoàn toàn có thể làm xuất sắc hơn vào từng nghành của ngành kế toán, thì ngay bay giờ chúng ta cần triết lý xu hướng cải tiến và phát triển trong sự nghiệp của mình. Mà rất có thể cách giỏi và công dụng nhất bay giờ là không ngừng cải thiện kiến thức cũng giống như kinh nghiệm làm cho việc của chính bản thân mình qua những khóa đào tạo và huấn luyện kế toán ở các trung tâm.