Intersect là gì

     
Dưới đấy là những chủng loại câu tất cả chứa tự "intersect", trong cỗ từ điển trường đoản cú điển Anh - toptrungtamanhngu.comệt. Bạn cũng có thể tham khảo đa số mẫu câu này để tại vị câu trong trường hợp cần đặt câu với từ bỏ intersect, hoặc xem thêm ngữ cảnh sử dụng từ intersect trong bộ từ điển tự điển Anh - toptrungtamanhngu.comệt

1. But they actually intersect outside the circle.

Bạn đang xem: Intersect là gì

thực ra là vòng đai bao xung quanh của cồn Ngạn.

2. Vì chưng the circles intersect at any points?

nhị vòng tròn gồm giao nhau nghỉ ngơi điểm làm sao không?

3. We should intersect Fairago Road about 2.1 kilometres from your location.

công ty chúng tôi sẽ ngăn đường Fairago Road cách vị trí của các anh khoảng tầm 2.1 km.

4. With combined audiences, you can intersect audience segments lớn express most quảng cáo trên internet personas.

Với đối tượng người tiêu dùng kết hợp, chúng ta có thể phân tách các phân khúc đối tượng người dùng để thể hiện hầu như các đậm cá tính của nhà quảng cáo.

5. They just want lớn know, how many times does it intersect the axis?

họ chỉ ước ao biết bao nhiêu thời hạn nào kia cắt các trục?

6. Very interested in government và technology, how that"s gonna intersect and co-exist.

hứng thú với thiết yếu trị với công nghệ, cách chúng giao hoà và cùng tồn tại.

7. Or another way lớn put it is, this never does intersect the x- axis.

Hoặc một phương pháp khác để đặt nó, điều đó không lúc nào làm cắt trục x.

8. Many unpaved maintenance roads, closed to lớn the public, intersect Park Road at various points.

Nhiều nhỏ đường duy trì không trải nhựa, đóng cửa đối với công chúng, giao nhau với đường đi bộ vườn đất nước tại những điểm khác nhau.

Xem thêm: Samsung A32 Có Chống Nước Không ? 5 Lý Do Bạn Nên Mua Ngay Samsung Galaxy A32

9. Similarly the centre of an ellipse or a hyperbola is where the axes intersect.

Tương tự, trung tâm của một elip hoặc hyperbol là giao điểm của nhì trục.

10. Well, now we intersect the unit circle down here at the point 0 comma negative 1.

Vâng, hiện nay chúng tôi giao nhau vòng tròn đơn vị tại điểm 0 lốt phẩy xấu đi 1.

11. Please lưu ý that when you intersect two or more audience criteria with a logical AND, it can substantially limit your audience reach.

Xin lưu ý rằng nếu khách hàng phân tách bóc 2 tiêu chí đối tượng trở lên bằng hàm xúc tích AND, thì điều này rất có thể hạn chế đáng kể phạm toptrungtamanhngu.com tiếp cận đối tượng người sử dụng của bạn.

12. Công nhân is the number of ways that the vertices of a convex 2n-gon can be paired so that the line segments joining paired vertices bởi vì not intersect.

Như vậy, phương pháp được rút ra từ 1 trường hợp đặc trưng của cách làm độ dài Hook cn is the number of ways that the vertices of a convex 2n-gon can be paired so that the line segments joining paired vertices bởi vì not intersect.

13. These styles are often categorized by the type of foundation, walls, how & where the beams intersect, the use of curved timbers, và the roof framing details.

Những phong thái này thường xuyên được phân một số loại theo loại nền móng, tường, giải pháp và vị trí mà các khúc gỗ nối giảm nhau, cách thực hiện gỗ cong, với các chi tiết làm khung mái nhà.

14. The point at which these two variables, "clarity" and "colour" intersect gives rise to a mark of appreciation of between 90/100 và 99/100 for the unique of the diamond.

Xem thêm: Vitamin Có Trong Thực Phẩm Nào, Các Thức Ăn Có Chứa Nhiều Vitamin Nhất

Điểm quan trọng của hai biến chuyển số, "rõ ràng" với "màu" giao nhau cho thấy dấu hiệu retoptrungtamanhngu.comews giữa 90/100 cùng 99/100 đối với unique của toptrungtamanhngu.comên kim cương.