KIM CHỈ NAM TIẾNG ANH LÀ GÌ

     
Below are sample sentences containing the word "kim chỉ nam" from the Vietnamese - English. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "kim chỉ nam", or refer lớn the context using the word "kim chỉ nam" in the Vietnamese - English.

Bạn đang xem: Kim chỉ nam tiếng anh là gì


1. Như kim chỉ nam trong cuộc đời mình.

Of the direction of your life.

2. Kinh Thánh—Kim chỉ nam cho thời hiện tại đại

Why the Bible Is Practical for Our Day

3. Đâu là kim chỉ nam mang lại thời hiện tại đại?

Is the Bible Practical for Our Day?

4. 5 ghê Thánh—Kim chỉ nam đến thời hiện tại đại

5 Why the Bible Is Practical for Our Day

5. Sự ham là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của tôi.

Passion is the motto of all my actions.

6. Các bạn có dùng Phúc âm như kim chỉ nam trong đời sống hàng ngày của doanh nghiệp không?

vì you use it as a guide in your daily life?

7. Có một cuốn sách đã xác nhận là kim chỉ nam cho đều thời đại, đó là Kinh Thánh.

One guide that has stood the chạy thử of time is the Bible.

8. Tương tự, Lời Đức Chúa Trời, tức kinh Thánh, có thể làm kim chỉ nam mang đến đời sống bọn chúng ta.

In a similar way, God’s Word, the Bible, can serve as our guide on life’s journey.

9. Là môn đồ Chúa Giê-su, họ xem sự gợi ý khôn ngoan của ngài là kim chỉ nam đến đời sinh sống mình.

(Matthew 7:28) As his followers, we view his wise counsel as a pattern for living.

10. Ý tưởng cơ phiên bản làm kim chỉ nam cho những phương thức rõ ràng khôi phục non sông lại không còn mang tính dân tộc hẹp hòi .

The basic thought that guides these specific means of national recovery is not narrowly nationalistic .

11. “Việc rắc rối với sự sử dụng kinh nghiệm làm một kim chỉ nam là bài bác thi cuối cùng thường đến trước cùng rồi mới đến bài bác học.”

“The trouble with using experience as a guide is that the final exam often comes first và then the lesson.”

12. Các trường kim chỉ nam được yêu chuộng bởi những bậc bố mẹ và học viên mà từng vứt tránh các trường học unique thấp và đấm đá bạo lực trường học.

Xem thêm: Từ Điển Việt Anh " Tỉ Mỉ Tiếng Anh Là Gì ? Tính Tỉ Mỉ Tiếng Anh Là Gì

Magnet schools are popular with parents & students that wish to escape low-performing schools và school violence.

13. Đúng vậy, dù không tồn tại Phao-lô lẫn Ê-sai bằng xương bằng thịt nghỉ ngơi cùng, chúng ta có các sách bởi vì họ viết dưới sự soi dẫn để gia công kim chỉ nam.

Yes, although we vì chưng not have Paul or Isaiah with us in person, we bởi vì have their inspired writings lớn guide us.

14. Triệu chứng ngôn của tớ về phúc âm phục hồi của Chúa Giê Su Ky sơn đã được dùng như một kim chỉ nam cùng một nguồn lệ thuộc trong cuộc sống thường ngày của tôi.

My testimony of the restored gospel of Jesus Christ has served as a guide and an anchor in my life.

15. Đảng cùng sản Việt Nam khẳng định lấy công ty nghĩa Mác-Lênin và tứ tưởng sài gòn là kim chỉ nam mang lại mọi hành động và chiến thắng của phương pháp mạng Việt Nam.

The Communist các buổi tiệc nhỏ of Vietnam identified Marxism–Leninism and Ho chi Minh's thought as the guideline for all actions & victories of the Vietnamese revolution.

16. Đến thân thập niên 1990 các trường kim chỉ nam không thể giữ mục tiêu này nữa mà rứa vào đó tập trung vào việc cãi thiện phẩm chất giáo dục của những trường.

By the mid-1990s many magnet schools no longer held the goal of integration và instead focused on improving educational chất lượng of schools.

17. Bọn họ có phiên bản tuyên ngôn của Hội Phụ Nữ, các buổi họp làm đa dạng chủng loại mái nhà, gia đình và cá nhân, lịch trình thăm viếng đào tạo và huấn luyện làm hầu hết kim chỉ nam cho chúng ta.

We have as our guides the Relief Society declaration; home, family, and personal enrichment meetings; và the visiting teaching program.

18. Dù mỗi lần thay đổi đều triệu tập vào mỗi chiếc khác nhau, mà lại kim chỉ nam liên kết và dẫn đường cho toàn bộ chúng chính là mục đích trẻ khỏe của Lego: truyền cảm hứng và cải tiến và phát triển nhà kiến tạo của tương lai.

Xem thêm: Top 19 Redmi Note 11 Vương Nhất Bác Giá Bao Nhiêu Hay Nhất 2022

While each of these has had a very specific focus, the North Star, linking và guiding all of them, has been Lego's powerful purpose: inspire and develop the builders of tomorrow.