PHÉP CHIA TIẾNG ANH LÀ GÌ

     

Trong chương này bản thân sẽ trình bày cách đọc với viết bốn phép toán cơ bản trong tiếng Anh. Đó là những phép toán cộng, trừ, nhân, chia. Thuộc CNTA tò mò Cộng trừ nhân phân tách tiếng Anhcác phép tính trong giờ đồng hồ anh là gì nhé!

Các phép tính trong tiếng anh là gì?

addition < ə’diʃən > : phép cộng subtraction < səb’ trækʃən > : phép trừ multiplication < mʌltiplication > : phép nhân division < də’ viʒən > : phép chia multiplication table < mʌltiplication teibəl > : bảng cửu chương add < æd > : cộng, thêm vào subtract < səb’ trækt > : trừ, giảm đi divide < də’ vaid > : chia plus < plʌs > : cộng, thêm vào minus < ‘mainəs > : trừ, giảm đi

Cộng trừ nhân phân chia tiếng Anh là gì?

Phép cùng trong giờ đồng hồ Anh là gì?

Phép cộng trong giờ đồng hồ Anh là Addition: < ə’diʃən >.

Bạn đang xem: Phép chia tiếng anh là gì

Với phép cộng:

Để trình diễn cho dấu cộng (+), chúng ta cũng có thể sử dụng and, make hoặc plus. Để biểu diễn kết quả, chúng ta có thể sử dụng rượu cồn từ to be hoặc equal

Dưới đấy là các bí quyết nói khác biệt cho vấn đề 7 + 4 = 11:

– Seven and four is eleven. – Seven và four’s eleven. – Seven & four are eleven. – Seven & four makes eleven. – Seven plus four equals eleven. (Đây là cách diễn đạt theo ngôn ngữ Toán học).

*
Phép cùng (Addition) trong giờ đồng hồ Anh

Phép trừ trong giờ đồng hồ Anh là gì?

Phép trừ trong tiếng Anh là Subtraction: < səb’ trækʃən >.

Với phép trừ:

Để màn trình diễn cho dấu trừ (-), chúng ta cũng có thể sử dụng minus. Hoặc bạn cũng có thể sử dụng giới trường đoản cú from với phương pháp nói ngược lại. Để biểu diễn kết quả, chúng ta có thể sử dụng cồn từ to be hoặc equal

Dưới đây là các biện pháp nói khác nhau cho việc 11 – 7 = 4:

– Seven from eleven is four. Eleven minus seven equals four. (Đây là cách biểu đạt theo ngôn từ Toán học)

Phép nhân trong giờ đồng hồ Anh là gì?

Phép nhân trong tiếng Anh là Multiplication: < mʌltiplication >.

Xem thêm: Đầm Free Size Là Gì ? Quần Áo Freesize Là Bao Nhiêu Kg Mặc Vừa?

Với phép nhân:

Để trình diễn cho dấu nhân (x), chúng ta có thể sử dụng multiplied by hoặc times. Hoặc chúng ta có thể nói hai số nhân liên tục nhau, trong đó số nhân thiết bị hai biểu diễn ở dạng số nhiều. Để màn biểu diễn kết quả, chúng ta cũng có thể sử dụng cồn từ to be hoặc equal

Dưới đấy là các biện pháp nói khác nhau cho câu hỏi 5 x 6 = 30:

– Five sixes are thirty. – Five times six is/equals thirty. – Five multiplied by six equals thirty. (Đây là cách biểu đạt theo ngôn ngữ Toán học)

Phép phân tách trong tiếng Anh là gì?

Phép chia trong giờ Anh là Division: < də’ viʒən >.

Với phép chia:

Để trình diễn cho dấu phân tách (÷), bạn cũng có thể sử dụng divided by. Hoặc bạn có thể sử dụng into theo phong cách nói trái lại như trong phép trừ. Để màn trình diễn kết quả, chúng ta cũng có thể sử dụng cồn từ lớn be, equal hoặc áp dụng go.

Dưới đây là các giải pháp nói khác biệt cho bài toán đôi mươi ÷ 5 = 4:

– Five into twenty goes four (times) – Twenty divided by five is/equals four. (Đây là cách diễn tả theo ngữ điệu Toán học)

Ghi chú: Nếu bài toán có những số hạng hoặc hiệu quả là những số thập phân hoặc dạng phân số, bạn tìm hiểu thêm cách đọc viết các số trong những chương trước.

Ví dụ việc với 5 ÷ 2 = 2.5 thì chúng ta cũng có thể nói:

Five divided by five is/equals two point five.

Xem thêm: Like Stt Và Tôi Sẽ Trả Lời, 11 Cách Câu Like Cực Hiệu Quả Trên Facebook

Các dấu cùng trừ nhân phân tách trong giờ anh

+ Dấu cộng Plus /plʌs/  Dấu trừ Minus /ˈmaɪ.nəs/ ± Dấu cộng hoặc trừ Plus /plʌs/ or minus /ˈmaɪ.nəs/ x Dấu nhân is multiplied by /ɪz/ /ˈmʌl.tɪ.plaɪ/ /baɪ/ ÷ Dấu chia is divided by /ɪz/ /dɪˈvaɪd/ /baɪ/

Các vệt khác trong giờ anh

STT  Ký Hiệu Tên Dấu Tiếng Anh Phiên Âm
1  .   Dấu Chấm  Dot  /dɒt/
2 .  Dấu chấm cuối câu  Period  /ˈpɪə.ri.əd/
3 ,  Dấu phẩy  Comma  /ˈkɒm.ə/
4  Dấu nhì chấm  Colon  /ˈkəʊ.lɒn/
5 ;  Dấu chấm phẩy  Semicolon  /ˌsem.iˈkəʊ.lɒn/
6  Dấu 3 chấm  Ellipsis  /iˈlɪp.sɪs/
7  Dấu chấm cảm  Exclamation mark  /ek.skləˈmeɪ.ʃən ˌmɑːk/
8 ?  Dấu hỏi  Question mark  /ˈkwes.tʃən ˌmɑːk/
9  Dấu gạch men ngang dài  Dash  /dæʃ/
10  Dấu gạch ốp ngang ngắn  Hyphen  /ˈhaɪ.fən/
11 ( )  Dấu ngoặc  Parenthesis (hoặc ‘brackets’)  /pəˈren.θə.sɪs/ or /ˈbræk.ɪt/
12 < >  Dấu ngoặc vuông  Square brackets  /ˈskweə ˌbræk.ɪts/
13  Dấu phẩy phía bên trên bên phải  Apostrophe  /əˈpɒs.trə.fi/
14 ‘ ‘  Dấu trích dẫn đơn  Single quotation mark  /ˈsɪŋ.ɡəl/ /kwoʊˈteɪ·ʃən ˌmɑrk/
15 ” ”   Dấu trích dẫn kép  Double quotation marks  /ˈdʌb.əl/ /kwoʊˈteɪ·ʃən ˌmɑrk/
16 &  Dấu và  Ampersand  /ˈæm.pə.sænd/
17  Dấu mũi tên  Arrow  /ˈær.əʊ/
18 +  Dấu cộng  Plus  /plʌs/
19  Dấu trừ  Minus  /ˈmaɪ.nəs/
20 ±  Dấu cùng hoặc trừ  Plus or minus  /plʌs/ or /ˈmaɪ.nəs/
21 x  Dấu nhân  is multiplied by  /ɪz/ /ˈmʌl.tɪ.plaɪ/ /baɪ/
22 ÷  Dấu chia  is divided by  /ɪz/ /dɪˈvaɪd/ /baɪ/
23 =  Dấu bằng  is equal to  /ɪz/ /ˈiː.kwəl/ /tuː/
24  Dấu không bằng  is not equal to  /ɪz/ /nɒt/ /ˈiː.kwəl/ /tuː/
25  Dấu Trùng  is equivalent to  /ɪz/ /ɪˈkwɪv.əl.ənt/ /tuː/
26 /ɪz/ /les/ /ðæn/
27  Dấu nhỏ tuổi hơn hoặc bằng  is less than or equal to  /ɪz/ /les/ /ðæn/ or /ˈiː.kwəl/ /tuː/
28  Dấu lơn hơn hoặc bằng  is more than or equal to  /ɪz/ /mɔːr/ /ðæn/ or /ˈiː.kwəl/ /tuː/
29 %  Phần trăm  Percent  /pəˈsent/
30  Vô cực  Infinity  /ɪnˈfɪn.ə.ti/
31 °  Độ  Degree  /dɪˈɡriː/
32 °C  Độ C  Degree(s) Celsius /dɪˈɡriː/ /ˈsel.si.əs/
33  Biểu tượng phút  Minute  /ˈmɪn.ɪt/
34  Biểu tượng giây  Second  /ˈsek.ənd/
35 #  Biểu tượng số  Number  /ˈnʌm.bər/
36
kimsa88
cf68