Tồn Đầu Kỳ Tiếng Anh Là Gì

     

Thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kế toán thông dụng - Để các bước của các bạn được tiện lợi và tiện lợi hơn, bạn không thể thiếu kiến thức về giờ đồng hồ Anh chuyên ngành. Đối cùng với ngành kế toán cũng vậy. Sau đây, công ty chúng tôi sẽ tổng hợp danh sách từ vựng giờ anh siêng ngành kế toán - truy thuế kiểm toán mà các bạn hay gặp gỡ trong nghành nghề dịch vụ này, hy vọng chúng sẽ giúp các bạn dễ dàng thao tác trong môi trường kế toán- kiểm toán bằng giờ đồng hồ Anh dễ dàng hơn.

Bạn đang xem: Tồn đầu kỳ tiếng anh là gì

Bạn đang xem: Tồn vào đầu kỳ tiếng anh là gì

Bạn sẽ xem: Tồn đầu kỳ tiếng anh là gì


*

** Dưới đó là những từ vựng giờ Anh chăm ngành kế toán tài chính thông dụng độc nhất hiện nay, cùng công ty chúng tôi tìm đọc qua nhé!

1. Accounting entry: bút toán

2. Accrued expenses: chi phí phải trả

3. Accumulated: lũy kế

4. Advanced payments khổng lồ suppliers : Trả trước người bán

5. Advances to lớn employees: trợ thời ứng

6. Assets: Tài sản

7. Balance sheet: Bảng bằng vận kế toán

8. Bookkeeper: tín đồ lập báo cáo

9. Capital construction: thiết kế cơ bản

10. Cash: tiền mặt

11. Cash at bank: Tiền gửi ngân hàng

12. Cash in hand : Tiền phương diện tại quỹ

13. Cash in transit: Tiền đã chuyển

14. Check and take over: nghiệm thu

15. Construction in progress: chi phí xây dựng cơ bản dở dang

16. Cost of goods sold: giá bán vốn chào bán hàng

17. Current assets: gia tài lưu rượu cồn và chi tiêu ngắn hạn

18. Current portion of long-term liabilities: Nợ lâu năm hạn mang đến hạn trả

19. Deferred expenses: ngân sách chờ kết chuyển

20. Deferred revenue: người mua trả chi phí trước

21. Depreciation of fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

22. Depreciation of intangible fixed assets: Hoa mòn luỹ kế tài sản cố định vô hình

23. Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản thắt chặt và cố định thuê tài chính

24. Equity và funds: Vốn cùng quỹ

25. Exchange rate differences: Chênh lệch tỷ giá

26. Expense mandate: ủy nhiệm chi

27. Expenses for financial activities: giá cả hoạt hễ tài chính

28. Extraordinary expenses: giá cả bất thường

29. Extraordinary income: thu nhập bất thường

30. Extraordinary profit: roi bất thường

31. Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng

32. Financial ratios: Chỉ số tài chính

33. Financials : Tài chính

34. Finished goods: thành phẩm tồn kho

35. Fixed asset costs: Nguyên giá chỉ tài sản cố định hữu hình

36. Fixed assets: gia tài cố định

37. General & administrative expenses: bỏ ra phí quản lý doanh nghiệp

38. Goods in transit for sale: Hàng nhờ cất hộ đi bán

39. Gross profit: lợi tức đầu tư tổng

40. Gross revenue: lợi nhuận tổng

41. Income from financial activities: Thu nhập hoạt động tài chính

42. Instruments và tools: Công cụ, nguyên lý trong kho

43. Intangible fixed asset costs: Nguyên giá tài sản cố định vô hình

44. Intangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt vô hình

45. Intra-company payables: buộc phải trả các đơn vị nội bộ

46. Inventory : mặt hàng tồn kho

47. Investment and development fund: Quỹ chi tiêu phát triển

48. Itemize: Mở đái khoản

49. Leased fixed asset costs: Nguyên giá tài sản cố định thuê tài chính

50. Leased fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt thuê tài chính

51. Liabilities: Nợ bắt buộc trả

52. Long-term borrowings: Vay lâu năm hạn

53. Long-term financial assets: các khoản chi tiêu tài thiết yếu dài hạn

54. Long-term liabilities: Nợ nhiều năm hạn

55. Long-term mortgages, collateral, deposits: những khoản cụ chấp, cam kết cược, ký kết quỹ dài hạn

56. Long-term security investments: Đầu tư kinh doanh thị trường chứng khoán dài hạn

57. Merchandise inventory: mặt hàng hoá tồn kho

Bạn đang xem: Thuật ngữ giờ đồng hồ anh chăm ngành kế toán thông dụng

58. Net profit: roi thuần

59. Net revenue: lệch giá thuần

60. Non-business expenditure source: Nguồn kinh phí sự nghiệp

61. Non-business expenditures: chi sự nghiệp

62. Non-current assets: Tài sản cố định và thắt chặt và đầu tư chi tiêu dài hạn

63. Operating profit: lợi tức đầu tư từ chuyển động SXKD

64. Other current assets: gia sản lưu động khác

65. Other funds: Nguồn tởm phí, quỹ khác

66. Other long-term liabilities: Nợ lâu dài khác

67. Other payables: Nợ khác

68. Other receivables: các khoản nên thu khác

69. Other short-term investments: Đầu tư ngắn hạn khác

70. Owners" equity: nguồn ngân sách chủ sở hữu

71.

Xem thêm: Máy Xay Rau Má Bằng Tay - Máy Xay Rau Má Công Nghiệp

Payables khổng lồ employees: đề xuất trả công nhân viên

72. Prepaid expenses: giá cả trả trước

73. Profit before taxes: lợi tức đầu tư trước thuế

74. Profit from financial activities: lợi nhuận từ hoạt động tài chính

75. Provision for devaluation of stocks: Dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng tồn kho

76. Purchased goods in transit: Hàng thiết lập đang đi bên trên đường

77. Raw materials: Nguyên liệu, vật tư tồn kho

78. Receivables: những khoản đề nghị thu

79. Receivables from customers: đề nghị thu của khách hàng hàng

80. Reconciliation: : đối chiếu

81. Reserve fund: Quỹ dự trữ

82. Retained earnings: Lợi nhuận không phân phối

83. Revenue deductions: những khoản giảm trừ

84. Sales expenses: chi tiêu bán hàng

85. Sales rebates: giảm giá bán hàng

86. Sales returns: Hàng chào bán bị trả lại

87. Short-term borrowings: vay mượn ngắn hạn

88. Short-term investments: những khoản chi tiêu tài chính ngắn hạn

89. Short-term liabilities: Nợ ngắn hạn

90. Short-term mortgages, collateral, deposits---- những khoản núm chấp, cam kết cược, ký quỹ ngắn hạn

91. Short-term security investments: Đầu tư chứng khoán ngắn hạn

92. Stockholders" equity: nguồn chi phí kinh doanh

93. Surplus of assets awaiting resolution: gia tài thừa ngóng xử lý

94. Tangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

95. Taxes và other payables to the State budget---- Thuế và các khoản buộc phải nộp nhà nước

96. Total assets: tổng số tài sản

97. Total liabilities and owners" equity: tổng cộng nguồn vốn

98. Trade creditors: bắt buộc trả cho tất cả những người bán

99. Treasury stock: cp quỹ

100. Welfare và reward fund: Quỹ khen thưởng với phúc lợi

** Một số trường đoản cú vựng siêng ngành lúc kế toán thao tác với ngân hàng:

1. Trương mục holder: nhà tài khoản

2. Accounts payable: tài khoản nợ phải trả

3. Accounts receivable: tài khoản phải thu

4. Accrual basi: cách thức kế toán dựa vào dự thu – dự chi

5. Amortization: khấu hao

6. Arbitrage: kiếm lãi chênh lệch

7. Bank card: thẻ ngân hàng

8. Bond: trái phiếu

9. Boom: sự tăng vọt (giá cả)

10. Capital: vốn

11. Cardholder: công ty thẻ

12. Cash basis: phương pháp kế toán dự trên thực thu – thực chi

13. Certificate of deposit: chứng từ tiền gửi

14. Clear: giao dịch thanh toán bù trừ

15. Cost of capital: giá cả vốn

16. Crossed cheque: Séc thanh toán bằng chuyển khoảng

17. Debit balance: số dư nợ

18. Debit: ghi nợ

19. Debt: khoản nợ

20. Deficit: thâm nám hụt

21. Deposit money: chi phí gửi

22. Depreciation: sự giảm giá

23. Dividend: lãi cổ phần

24. Draw: rút

25. Letter of authority: thư ủy nhiệm

26. Non-card instrument: phương tiện giao dịch không cần sử dụng tiền mặt

27. Statement: sao kê (tài khoản)

28. Treasury bill: kỳ phiếu kho bạc

29. Treasury stock: cp ngân quỹ

** Một số từ bỏ vựng liên quan đến kế toán quản trị: 1. Accounting: Kế Toán

2. General & administrative expenses: bỏ ra phí thống trị doanh nghiệp

3. Corporate income tax : Thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp

4. Expenses for financial activities: chi tiêu hoạt rượu cồn tài chính

5. Financial ratios : Chỉ số tài chính

6. Long-term borrowings: Vay nhiều năm hạn

7. Auditing: Kiểm toán

8. Tangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

9. Certified public accountant (cpa): kế toán tài chính viên công triệu chứng (cpa)

10. Issued capital: Vốn phát hành

11. Working capital: Vốn giữ động

12. Carrying cost: giá cả bảo tồn hàng lưu lại kho

13. Cash discounts: khuyến mãi tiền mặt

14. Historical cost principle : chế độ giá gốc

** Các phương pháp trong giờ đồng hồ anh tiếp xúc chuyên ngành kế toán:

Cost of goods sold/ cost of sales ( giá vốn hàng chào bán ) = Opening Inventory + Purchase – Closing Inventory ( áp dụng đối với doanh nghiệp dịch vụ thương mại là nhà yếu)

Mark-up profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Cost of goods sold

Income tax expense = Income tax rate x PBIT

Profit after tax = PBIT – Income tax expense

Gross profit = Sales – cost of goods sold

Margin profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Sales

Carrying amount = Cost – accumulated depreciation = giá bán trị sót lại = tổng – khấu hao lũy kế

Cost of manufactured = Opening Work in progress + Sum of production cost – Closing Work in progress

** Các ký kết hiệu viết tắt trong giờ đồng hồ anh tiếp xúc chuyên ngành kế toán:

GAAP: Generally Accepted Accounting Principles

IAS: International Accounting Standards

IFRS: International Financial Reporting Standards

IASC: International Accounting Standards Committee

EBIT: earning before interest and tax

EBITDA: earnings before interest, tax, depreciation and amortization

COGS: cost of goods sold

FIFO (First In First Out): phương thức nhập trước xuất trước

LIFO (Last In First Out): cách thức nhập sau xuất trước từ

Bài viết: Thuật ngữ tiếng anh chăm ngành kế toán thông dụng

Trên đây là những từ vựng chăm ngành kế toán tài chính được áp dụng nhiều nhất ở mỗi doanh nghiệp.

Xem thêm: Đánh Giá Huawei Watch Gt 2 Review: Great Hardware, Limited Software

Để rất có thể làm xuất sắc hơn vào từng lĩnh vực của ngành kế toán, thì ngay cất cánh giờ các bạn cần kim chỉ nan xu hướng trở nên tân tiến trong sự nghiệp của mình. Mà có thể cách xuất sắc và tác dụng nhất cất cánh giờ là không ngừng cải thiện kiến thức cũng tương tự kinh nghiệm làm việc của bản thân qua những khóa đào tạo kế toán ở các trung tâm.