Văn Hóa Tiếng Anh Là Gì

     

Văn hóa là 1 trong đề tài được rất nhiều người yêu thương thích. Khám phá văn hóa, thôn hội mang lại cho chính mình tri thức. Tò mò các phong tục giỏi đẹp giúp đỡ bạn trở bắt buộc yêu đất nước, con tín đồ và thêm đắm đuối du lịch.

Đang xem: tìm hiểu văn hóa giờ đồng hồ anh là gì

Nếu mê man văn hóa, hẳn bạn cũng đam mê khám phá các vùng khu đất mới.


Bạn đang xem: Văn hóa tiếng anh là gì


Xem thêm: #1 Grand Opening Nghĩa Là Gì, Các Nhà Hàng Mới Khai Trương


Xem thêm: Gọng Kính Cận Nữ Mặt Dài - Top 6 Cách Chọn Kính Phù Hợp Với Khuôn


Vậy chúng ta nên mày mò các từ vựng giờ Anh du lịch về văn hóa, các bạn sẽ thêm yêu thích nghành nghề này đấy!

*

Các từ bỏ vựng giờ anh du lịch về văn hóa

Acculturation /əˌkʌltʃəˈreɪʃn /: sự đón nhận và chuyển đổi văn hóa

Assimilate /əˈsɪməleɪt/: đồng hóa

Ancient monument /ˈeɪnʃənt ˈmɑːnjumənt/: tượng đài cổ

Buddhist culture /ˈbʊd.ɪst. ˈkʌl.tʃɚ/: văn hóa truyền thống Phật giáo

Belief /bɪˈliːf/: niềm tin

Confucius culture /kənˈfjuː.ʃəs.ˈkʌl.tʃɚ /: văn hóa truyền thống Nho giáo

Christian culture /ˈkrɪs.ti.ən.ˈkʌl.tʃɚ/: văn hóa truyền thống Cơ Đốc giáo

Civilization /ˌsɪvələˈzeɪʃn/: nền văn minh

Conformity /kənˈfɔːm/: sự tuân theo

Cultural conflicts /ˈkʌl.tʃɚ.əl ˈkɒn.flɪkt/: sự xung đột văn hóa

Cultural Diffusion /ˈkʌl.tʃɚ.əl dɪˈfju·ʒən/: sự lan truyền văn hóa

Cultural diversity /ˈkʌl.tʃɚ.əl daɪˈvɜː.sə.ti/: nhiều dạng văn hóa

Cultivation culture /ˈkʌl.tə.veɪ.ʃən.ˈkʌl.tʃɚ/: văn hóa truyền thống tu luyện

Cultural exchange /ˈkʌltʃərəl ɪksˈtʃeɪndʒ/: hiệp thương văn hóa

Cultural integration /ˈkʌltʃərəl ɪntɪˈɡreɪʃn/: hội nhập văn hóa

Cultural assimilation /ˈkʌltʃərəl əˌsɪməˈleɪʃn/: sự đồng bộ về văn hóa

Cultural difference /ˈkʌltʃərəl ˈdɪfrəns/: sự khác biệt văn hóa

Cultural specificity /ˈkʌltʃərəl spesɪˈfɪsəti/: nét đặc thù văn hóa

Cultural uniqueness /ˈkʌltʃərəl juˈniːknəs/: nét độc đáo trong văn hóa

Cultural festival /ˈkʌltʃərəl ˈfestɪvl/: tiệc tùng văn hóa

Cultural heritage /ˈkʌltʃərəl ˈherɪtɪdʒ/: di sản văn hoá

Culture shock /ˈkʌltʃər ʃɑːk/: cú sốc văn hóa

Cultural variation /ˈkʌltʃərəl.ver.iˈeɪ.ʃən/: sự biến dạng văn hóa

Cultural homogenization /ˈkʌl.tʃɚ.əl həˌmɒdʒ.ɪn.aɪˈzeɪ.ʃən/: sự đồng nhất văn hóa

Cultural landscape /ˈkʌl.tʃɚ.əl ˈlænd.skeɪp/: cảnh quan tiền văn hóa

Cultural tradition – /ˈkʌl.tʃɚ.əl trəˈdɪʃ.ən/: truyền thống văn hóa

Cultural trait /ˈkʌl.tʃɚ.əl treɪt/: nét văn hóa

Culture hearth /ˈkʌl.tʃɚ.əl hɑːθ/: cái nôi văn hóa

Discriminate (against smb) /dɪˈskrɪmɪneɪt əˈɡeɪnst/: riêng biệt đối xử (với ai)

Dialect /’daɪ.ə.lekt/: tiếng địa phương

Semi – divine culture /ˈsem.aɪ. Dɪˈvaɪn, ˈkʌl.tʃɚ/: văn hóa truyền thống bán Thần

Ethical standard /ˈeθɪkl stændərd/: chuẩn mực đạo đức

Exchange /ɪksˈtʃeɪndʒ/: trao đổi

Ethnocentrism /ˌeθ·noʊˈsen·trɪz·əm/: chủ nghĩa dân tộc

Eliminate /ɪˈlɪmɪneɪt /: một số loại trừ

Folk culture /foʊk kʌltʃər/: văn hóa truyền thống dân gian

Global culture /ˈɡləʊ.bəl ˈkʌl.tʃər/: sự toàn cầu hóa văn hóa

Global village /ˈɡləʊ.bəl ˈvɪl.ɪdʒ/: làng văn hóa

Historic site /hɪˈstɔːrɪk saɪt/: di tích lịch sử

Intangible cultural heritage of humanity: di sản văn hóa truyền thống phi đồ gia dụng thể của nhân loại

Integrate /ˈɪntɪɡreɪt/: hội nhập

Islamic culture /ˈɪz.læm.ˈkʌl.tʃər/: văn hóa Hồi giáo

Local culture /ˈləʊ.kəl ˈkʌl.tʃər/: văn hóa địa phương

Material culture /məˈtɪə.ri.əl ˈkʌl.tʃər/: chất liệu văn hóa

National identity /ˈnæʃnəl aɪˈdentəti/: phiên bản sắc dân tộc

Oral tradition /ˈɔːrəl trəˈdɪʃn/: truyền miệng

Perceptions /pəˈsep.ʃən/: nhận thức

Prejudice /ˈpredʒudɪs/: định kiến, thành kiến

Religion /rɪˈlɪdʒ.ən/: tôn giáo

Ritual /ˈrɪtʃuəl/: lễ nghi

Race conflict /reɪs kɑːnflɪkt/: xung bỗng sắc tộc

Racism /ˈreɪsɪzəm/: công ty nghĩa minh bạch chủng tộc

Show prejudice (against smb/smt) /predʒudɪs əˈɡeɪnst/: biểu đạt thành kiến (với ai, chiếc gì)

Segregation /ˈseɡ.rɪ.ɡeɪt/: sự tách riêng, sự phân chia tách, sự phân biệt dựa bên trên tôn giáo, tín ngưỡng, màu da…

Subculture /ˈsʌbˌkʌl.tʃər/: văn hóa nhóm, văn hóa vùng miền

Time-honored / Long –standing culture /ˈtɑɪm ˌɑn·ərd/: nền văn hóa lâu đời

Taoist culture /ˈdaʊ. ɪst.ˈkʌl.tʃɚ/: văn hóa Đạo gia

To be well-preserved /´welpri´zə:vd/: được duy trì gìn, bảo đảm tốt

To be derived from /dɪˈraɪvd frɒm/: được bắt nguồn từ

To be distorted /dɪˈstɔːrtid/: bị bóp méo, xuyên tạc

To be handed down /tu bi hændid daʊn/: được lưu giữ truyền

To be imbued with national identity /tu bi ɪmˈbjuːd wɪθ ˈnæʃnəl aɪˈdentəti/: đậm đà phiên bản sắc dân tộc

To be at risk / tu bi æt rɪsk/: bao gồm nguy cơ, nguy hiểm

Traditional culture /trəˈdɪʃ.ən.əl.ˈkʌl.tʃɚ/: văn hóa truyền thống

Values /ˈvæl.juː/: giá trị

Wonder /ˈwʌndər/: kỳ quan

Bạn vẫn học hoàn thành các “Từ vựng giờ đồng hồ Anh du ngoạn về những nền văn hóa phong phú” do aroma chia sẻ chưa? Aroma hy vọng các bạn sẽ sử dụng những tu vung tieng anh du lich này một cách kết quả và hãy tham khảo thêm các nền văn hóa khác nhé!