ENGLISH 5

     

Dưới đấy là phần Lesson 1 của Unit 9: What did you see at the zoo? (Bạn đã nhận thức thấy gì làm việc sở thú vậy?) - Một công ty điểm rất đáng để quan trọng điểm trong chương trình Tiếng Anh 5 giới thiệu về nhà đề xuyên thấu toàn bài. Nội dung bài viết cung cấp gợi nhắc giải bài tập với phần dịch nghĩa khiến cho bạn hiểu với làm bài bác tập xuất sắc hơn.


*

1. Look, listen and repeat(Nhìn, nghe và lặp lại)

a)I didn"t see you yesterday. Where did you go? (Tôi không thấy chúng ta ngày hôm qua. Các bạn đã đi đâu?)I went lớn the zoo. (Tôi đã đi được sở thú.)b)What did you see at the zoo? (Bạn vẫn thấy gì nghỉ ngơi sở thú ?)I saw a baby elephant and some other animals (Tôi đã thấy một bé voi con và một vài loài vật khác.)c)Did you see any monkeys? (Bạn có thấy những bé khỉ không?)Yes, I did. They were really noisy! (Có. Bọn chúng thật sự huyên náo!)d)Did you see any tigers? (Bạn có thấy những bé hổ không?)Yes. They were really fast! (Có. Bọn chúng thật sự nhanh!)

2. Point & say(Chỉ với đọc)

a) What did you see at the zoo? (Bạn đang thấy gì làm việc sở thú?)I saw pythons. (Tôi đã thấy những nhỏ trăn.)b) What did you see at the zoo? (Bạn đang thấy gì sinh sống sở thú?)I saw crocodiles. (Tôi đang thấy những con cá sấu.)c) What did you see at the zoo? (Bạn sẽ thấy gì nghỉ ngơi sở thú?)I saw peacocks. (Tôi sẽ thấy những nhỏ công.)d) What did you see at the zoo? (Bạn sẽ thấy gì làm việc sở thú?)I saw gorillas. (Tôi vẫn thấy những bé khỉ đột.)

3. Let’s talk(Chúng ta thuộc nói)

Ask và answer questions about the zoo.

Bạn đang xem: English 5

(Hỏi và vấn đáp những câu hỏi về sở thú.)

When did you go lớn the zoo? (Bạn đã đi được sở thú khi nào?)I went there. (Tôi đang đi vào đó...)What did you see at the zoo? (Bạn vẫn thấy gì ngơi nghỉ sở thú?)I saw...(Tôi vẫn thấy...)

4. Listen and tick(Nghe và ghi lại chọn)

1.b => Tom đã nhìn thấy gì nghỉ ngơi sở thú? – Gorillas (Khỉ đột)2.a => Mai đã nhìn thấy gì sinh hoạt công viên? – Peacocks (Con công)3.b => Tony đã nhận thức thấy gì sinh hoạt rạp xiếc? – Elephants (Con voi)

Audio script:

1.Akiko: Did you go lớn the circus yesterday morning?Tom: No, I didn"t. I went lớn the zoo.Akiko: What did you see at the zoo?Tom: I saw some gorillas.Akiko: Gorillas are very intelligent.Tom: Are they? They"re also very funny.2.Linda: I didn"t see you on Sunday. Where were you?Mai: I was at the park. I went skateboarding.Linda: What else did you bởi vì at the park?Mai: I saw a lot of peacocks.Linda: vày you like peacocks?Mai: Yes, I do.3.Phong: vì you want to go khổng lồ the circus?Tony: No, I don"t. I went there last Saturday.Phong: Great! What did you see? Tony: I saw some elephants. They played football.Phong: Really?Tony: Yes! They played really well. And they were very funny.Phong: I lượt thích elephants. I think I"ll go lớn the circus tomorrow.

5. Read & complete(Đọc với hoàn thành)

I (1) __like__ going to lớn the zoo. My favorite zoo animals are (2) __gorillas__. I think the gorillas are very (3) __intelligent__. They can (4) __do__ a lot of things. I also love (5) __elephants__. They can spray water with their trunks.

Xem thêm: Vẻ Đẹp Của Nhân Vật Liên Trong Hai Đứa Trẻ, Cảm Nhận Vẻ Đẹp Tâm Hồn Nhân Vật Liên

Hướng dẫn dịch:

Tôi ham mê đi sở thú. Những loài vật ở sở thú mếm mộ của tôi là nhửrc bé khỉ đột. Tôi nghĩ về nhửng bé khỉ chợt rốt thông minh. Chúng có thể làm những thứ. Tôi cùng thích những bé voi. Chúng rất có thể phun nước tự vòi của chúng.

Xem thêm: Vai Trò Của Cơ Khí Trong Sản Xuất Và Đời Sống, Lý Thuyết Công Nghệ 8: Bài 17

6. Let’s sing(Chúng ta cùng hát)

What did you see at the zoo?Bạn đã thấy gì sống sở thú?Where did you go yesterday?I went to the zoo.Who did you go with?I went with my friend Sue.What did you see at the zoo?We saw some peacocks.They were very beautifulAnd we saw some kangaroos.They were fast và funny, too.

Hướng dẫn dịch:

Bạn đã đi đâu ngày hôm qua?Tôi đã đi sở thú.Ai đi thuộc bạn?Tôi đã đi được với bạn Sue.Bạn đã thấy gì ở sở thú?Chúng tôi đã thấy một vài con công.Chúng hết sức xinh đẹp.Và shop chúng tôi đã thấy một vài con chuột túi.Chúng cũng thật nhanh nhẹn và vui nhộn.